Stanovy

STANOVY ASOCIACE MBA

§ 1 Název a sídlo

(1) Zřizuje se Asociace MBA, o. s. (dále jen ,,Asociace MBA“ nebo „sdružení“).

(2) Asociace MBA sídlí na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha 1.

§ 2 Statut sdružení
Asociace MBA je sdružení dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

§ 3 Základní cíle
(1) Základními cíli Asociace MBA jsou:
a) informování společnosti o možnostech a podmínkách studia MBA
b) bezplatné poradenství v oblasti nabídky studia MBA
c) zajišťování úrovně studia MBA v České republice
d) propagace studia MBA a osvěta
e) pořádání odborných diskuzí a seminářů

§ 4 Členství
(1) Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

(2) O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné nebo elektronické přihlášky rada sdružení.

(3) Členství vzniká dnem přijetí za člena.

(4) Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením radě sdružení,
b) úmrtím člena,
c) u právnické osoby jejím zrušením,
d) zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
e) zánikem sdružení.

(5) Dokladem o členství je členský průkaz vydaný radou sdružení.

§ 5 Práva a povinnosti členů
(1) Všichni členové Asociace MBA mají právo:
a) účastnit se jednání valné hromady, podílet se na činnosti Asociace MBA a požívat výhod členství, podávat návrhy
a hlasovat na jednáních orgánů, jejichž jsou členy,
b) vyjadřovat se písemně k předloženým materiálům, dávat písemné podněty k přezkoumání hospodaření Asociace MBA; za písemné se považují i vyjádření a podněty učiněná protokolárně na valné hromadě,
c) využívat všech dostupných informací shromážděných Asociací MBA v rámci její činnosti,
d) nahlížet do materiálů Asociace MBA, s výjimkou těch jejich částí, které obsahují informace osobní povahy,
e) být voleni do všech orgánů Asociace MBA.

(2) Všichni členové Asociace MBA mají povinnost
a) přispívat ke společenské prestiži a dobrému jménu Asociace MBA,
b) přispívat svými zkušenostmi ke zdokonalení metodických postupů a příslušné legislativy a poskytovat radě sdružení písemné informace o své odborné činnostisloužící k tomuto účelu,
c) dodržovat zákony, nezúčastňovat se jakýchkoliv akcí, které by mohly poškodit dobré jméno Asociace MBA a jeho společenskou prestiž,
d) dodržovat Stanovy, řády, jiné vnitřní předpisy a usnesení valné hromady a rady sdružení Asociace MBA.

§ 6 Orgány Asociace MBA
Orgány Asociace MBA jsou:
a) valná hromada,
b) rada sdružení,
c) předseda,
d) prezident.

§ 7 Valná hromada
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

(2) Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

(3) Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada sdružení svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.

(4) Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
c) volí členy rady sdružení,
d) rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.

(5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Asociace MBA.

(6) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

(7) Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

§ 8 Rada sdružení
(1) Rada sdružení (dále také jen „rada“) je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

(2) Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

(3) Rada má nejméně 3 členy.

(4) Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně čtyřikrát ročně.

(5) Rada zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
b) koordinuje činnost sdružení,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

(6) Předseda rady zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem.

(7) K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení a/nebo sekretariát sdružení.

(8) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

(9) Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

(10) Jestliže se přes opakované, nejméně dvojí, svolání v průběhu dvanácti měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.

§ 9 Předseda
(1) Předseda je statutárním orgánem Asociace MBA. Předseda naplňuje rozhodnutí rady, zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví rada.

(2) Předsedu volí rada sdružení ze svých členů.

(3) Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

(4) Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.

§ 10 Zásady hospodaření
(1) Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

(2) Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dotace, dary a příspěvky sponzorů,
c) granty a dotace z veřejných rozpočtů.

(3) Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

(4) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

§ 11 Platnost a účinnost
(1) Tyto Stanovy nabyly platnosti dnem 12. 12. 2013
a účinnosti dnem jejich schválení Ministerstvem vnitra České republiky vyznačeným na Stanovách jako datum vzetí na vědomí Stanov Asociace MBA.

Za Asociaci MBA
JUDr. Petr Šťastný
pověřen přípravným výborem Asociace MBA

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.