Stanovy

STANOVY ASOCIACE MBA, z.s.

§ 1 Název a sídlo

(1) Název spolku zní Asociace MBA, z.s.

(2) Sídlem spolku je Hostivice. 

§ 2 Účel spolku

(1) Spolek Asociace MBA, z.s. je dobrovolným, nepolitickým, neziskovým, samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem naplňování společných zájmů, kterými jsou veřejně prospěšné aktivity v oblasti vzdělávání dospělých v programech MBA (Master of Business Administration). 

§ 3 Činnost spolku 

(1) Základními činností spolku Asociace MBA, z.s.  jsou:

a) informování společnosti o možnostech a podmínkách studia v programech MBA,

b) bezplatné poradenství v oblasti nabídky studia MBA,

c) zajišťování úrovně studia MBA v České republice,

d) propagace studia MBA a osvěta,

e) pořádání odborných diskuzí a seminářů,

f) certifikace subjektů nabízejících studium MBA.   

§ 4 Členství

(1) Členem spolku Asociace MBA, z.s. mohou být toliko fyzické osoby po dovršení 18 let věku, jejichž svéprávnost nebyla omezena. Každý člen musí souhlasit se stanovami a účelem spolku. 

(2) Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele za člena na základě jeho písemné přihlášky. Podmínkou přijetí je zaplacení členského příspěvku. Členský příspěvek se hradí ročně. Na přijetí za člena není právní nárok.

(3) Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením,

b) úmrtím člena,

c) nezaplacením členského příspěvku,

d) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

e) zánikem spolku.

(4) Při zániku členství ve spolku nevzniká nárok na vrácení zaplaceného členského příspěvku ani jeho části. 

§ 5 Práva a povinnosti členů

(1) Všichni členové spolku Asociace MBA, z.s. mají právo:

a) účastnit se jednání členské schůze, hlasovat na této členské schůzi, 

b) vyjadřovat se písemně k předloženým materiálům, dávat písemné podněty, 

c) využívat všech dostupných informací shromážděných Asociací MBA v rámci její činnosti, 

d) být voleni do všech orgánů Asociace MBA,

e) být informování o všech akcích spolku.  

(2) Všichni členové Asociace MBA mají povinnost:

a) přispívat ke společenské prestiži a dobrému jménu Asociace MBA,  

b) přispívat svými zkušenostmi ke zdokonalení metodických postupů a poskytovat písemné informace o své odborné činnosti sloužící k tomuto účelu, 

c) dodržovat zákony, nezúčastňovat se jakýchkoliv akcí, které by mohly poškodit dobré jméno spolku Asociace MBA, z.s. a jeho společenskou prestiž, 

d) dodržovat Stanovy a naplňovat účel spolku, 

e) řádně a včas platit členské příspěvky.

(3) Člen spolku, který závažným způsobem poruší povinnosti vyplývající z členství, může být na základě rozhodnutí členské schůze vyloučen.  

§ 6 Orgány spolku

(1) Orgány spolku Asociace MBA, z.s. jsou: 

a)  členská schůze,    

b)  předseda spolku.

§ 7 Členská schůze  

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

(2) Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

(3) Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Členskou schůzi svolává předseda spolku dle své úvahy a potřeb spolku, nebo vždy když o to požádá nejméně 1/3 členů spolku. 

(4) Členská schůze rozhoduje usnesením o:

a) změnách stanov spolku,

b) hlavní a vedlejší činnosti spolku,

c) zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně,

d) výši a splatnosti členských příspěvků,

e) vyloučení člena spolku,

f) schválení rozpočtu spolku,

g) schválení výsledku hospodaření spolku,

h) jmenování likvidátora při jeho zrušení,

ch) odměnách předsedy spolku,

i) volbě předsedy spolku,

j) schválení úkolů spolku pro příslušné období.

(5) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku.

(6) Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

(7) Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

§ 8 Předseda

(1) Předseda je statutárním orgánem spolku. 

(2) Předseda je volen členskou schůzí na období pěti let. 

(3) Předseda zajišťuje činnost spolku v rozsahu stanoveném členskou schůzí a v souladu s těmito stanovami. 

(4) Svolává členskou schůzi.

(5) Zajišťuje vedení účetnictví, zajišťuje výběr členských příspěvků a další finanční zdroje. 

(6) Pokud předseda spolku odstoupí ze své funkce, je povinen vykonávat své povinnosti do té doby, než bude členskou schůzí zvolen předseda nový, nejdéle však po dobu dvou měsíců ode dne, kdy doručil spolku prohlášení o odstoupení ze své funkce. 

(7) Předseda odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá o majetek spolku a dbá na zajištění a naplňování účelu spolku. 

(8) Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

(9) Předseda je oprávněn ze závažných důvodů pozastavit členství kteréhokoli člena ve spolku, a to až do nejblíže následujícího jednání členské schůze, která rozhodne o případném vyloučení člena či o zrušení pozastavení jeho členství.

 § 9 Jednání za spolek

(1) Spolek zastupuje ve všech věcech jeho předseda. 

(2) Podepisování za spolek se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí předseda svůj podpis. 

§ 10 Zásady hospodaření

(1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Spolek hospodaří podle rozpočtu, který schválila členská schůze.

(2) Zdroji majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky,  

b) dotace, dary a příspěvky sponzorů,

c) granty a dotace z veřejných rozpočtů,

d) vstupné z akcí organizovaných spolkem,

e) výnosy z vedlejší hospodářské činnosti spolku,

f) výnosy z certifikace subjektů.

(3) Členům nepřísluší za jejich práci pro spolek žádná odměna. Odměny předsedy spolku stanoví členská schůze. 

(4) Členové spolku nejsou odpovědni za závazky spolku. 

(5) Majetek získaný při výkonu činnosti spolku se stává vlastnictvím spolku.  

(6) Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

§ 11 Zrušení spolku s likvidací

(1) Při zrušení spolku s likvidací má člen nárok na vrácení majetku, který do spolku vnesl. To se nevztahuje na zaplacené členské příspěvky. 

(2) Po skončení likvidace bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku. 


V Praze dne 12. 04. 2022


Za Asociaci MBA, z.s.

Ing. Dominika Hartigová 

předseda Asociace MBA, z.s. 

Copyright © 2022. Všechna práva vyhrazena.